Slieverure, Co Kilkenny
Saturday June 24, 2023
Rhu Glenn